Home / Menu / Gwarancja

Gwarancja

Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Wszystkie produkty posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producenta. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producenta. Wadliwy produkt można zareklamować bezpośrednio u producenta wysyłając maila na adres serwis@profieurope.eu. W mailu należy umieścić wstępny opis usterki, podać numer seryjny odkurzacza oraz adres gdzie znajduje się wadliwy produkt w celu wysłania firmy kurierskiej aby go odebrać. Jeżeli otrzymają Państwo kartę gwarancyjnę bez pieczątki prosimy o kontakt.

 

Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki przez nasz magazyn serwisowy mieszczący się w Rzeszowie.
Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika.


Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę ProfiEurope Sp. z o.o. wynosi 14 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru.


W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu może on zostać wymieniony na model o takich samych bądź lepszych parametrach. O wymianie produktu na inny model Klient zostanie poinformowany przez sklep drogą elektroniczną.

 

 

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

  • produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne
  • plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu ( w przypadku produktów nie mających numeru seryjnego, identyfikacja jest możliwa za pomocą kodu kreskowego mieszczącego się na opakowaniu)
  • wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej
  • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.
  •  

W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone firma ProfiEurope Sp. z o.o. ma prawo żądać od Klienta opłaty poniesionych kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.